Prohlášení o ochraně osobních dat

Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití.
Zaručujeme naprostou diskrétnost evidovaných údajů, které jsou používány výhradně pro potřeby internetového obchodního systému a nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.


Podmínky pro pořízení a užití TAXI Kreditů (dále též „Podmínky“)

Článek 1 Výklad některých pojmů


1.1 Pro účely těchto Podmínek mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v příslušném kontextu uvedeno jinak:

1.2 TAXI PRAHA 777 – technologická platforma provozovaná Poskytovatelem, spojující poskytovatele přepravních/taxi služeb (Řidiče) a mobilní zákazníky (Uživatele TAXI PRAHA 777), přístupná za pomocí mobilní aplikace, resp. Webové stránky TAXI PRAHA 777

1.3 TAXI Kredit nebo také TAXI Kredity – peněžní hodnota vyjádřená v příslušné měně, za které lze prostřednictvím TAXI PRAHA 777 po časově vymezenou dobu hradit Služby poskytované Řídící. TAXI kredity jsou elektronické finanční prostředky a nejsou zálohovou platbou na dispečerské služby ani jakékoli jiné zboží či služby.

1.3 1.4 Poskytovatel – TAXI PRAHA 777 s.r.o., společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332308 , se sídlem Hlavní 336, 273 07 Vinařice, IČO: 09191381, společnost, která provozuje technologickou platformu TAXI PRAHA 777

1.5 Portál pro pořízení TAXI Kreditů nebo také Portál - jsou webové stránky (eshop) provozované Poskytovatelem pod doménovým jménem http://taxipraha777.cz, na nichž je umožněn nákup TAXI Kreditů, opravňujícího k nabití Kreditů Uživateli TAXI PRAHA 777

1.6 Řidič – je fyzická osoba podnikatel, která je zaregistrována v TAXI PRAHA 777 s.r.o. a která podle příslušných právních předpisů poskytuje zprostředkováni/taxi služby, jejíž zprostředkováni je zajišťováno prostřednictvím aplikaci TAXI PRAHA 777

1.7 Uživatel – každá osoba vstupující na Portál (zejm. pak osoba, která provádí nákup TAXI Kreditů přes příslušné rozhraní Portálu); pro účely udělení souhlasu s těmito Podmínkami se za Uživatele rozumí také Řidič s uživatelským účtem v aplikaci TAXI PRAHA 777, jakož o osoba nakupující TAXI Kredity způsobem dle čl. 3.1 písm. b) těchto Podmínek

1.8 Webové stránky TAXI PRAHA 777 – jsou webové stránky provozované Poskytovatelem pod doménovým jménem www.taxipraha777.cz;

1.9 VOP – Všeobecné obchodní podmínky TAXI PRAHA 777 s.r.o.. (všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele),

1.10 Pokladna – smluvní partner společnosti Poskytovatele služby - společnosti provozující síť terminálů na území České republiky, které jsou schopny přijímat hotovostní platby Zákazníků prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777. Ke dni publikace tohoto znění OP jsou Pokladnami společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ: 26493993, Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,IČ: 47114983 a EUROPAY, s.r.o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, IČ: 28435206.Článek 2 Úvodní ustanovení


2.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživateli v souvislosti s přístupem a užitím Portálu, jakož i v souvislost s pořízením a užitím TAXI Kreditů.

2.2 Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito Podmínkami Uživatelé učiní některým z dále uvedených postupů: A) užitím Portálu, resp. služeb poskytovaných na Portálu Uživatelem; B) provedením nákupu TAXI Kreditu na Portálu, přes TAXI PRAHA 777 či způsobem dle čl. 3.1 písm. b); C) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami, zejména udělením souhlasu s VOP, jakož i dobitím TAXI Kreditů na uživatelský účet Uživatele TAXI PRAHA 777 ve smyslu čl. 3.2. těchto Podmínek.Článek 3 Pořízení TAXI Kreditů a podmínky jejich užití


3.1 TAXI Kredity lze získat následujícím způsobem:
a) nákupem TAXI Kreditů s příslušnou hodnotou, a to skrze příslušné rozhraní Portálu po zadání příslušných údajů a prostřednictvím terminálu Pokladny, lze využít pouze údaje vygenerované internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777, tedy vytištěný RQ kód TAXI PRAHA 777;
Úhrada prostřednictvím platebního dokladu s RQ kódem:
K objednání služby tímto způsobem slouží platební doklad vytisknutý zákazníkem z webové Aplikace TAXI PRAHA 777. Úhrada tímto způsobem je možná pouze přes terminály Pokladny, které jsou vybaveny funkčním čtecím zařízením RQ kódů (dále jen "platební doklad s RQ kódem").
Uživatel předá platební doklad s čárovým kódem obsluze terminálu společně s peněžní částkou. Obsluha terminálu sejme prostřednictvím čtecího zařízení RQ kód a předá Zákazníkovi po uskutečnění transakce Potvrzení o platbě. Před předáním peněžní částky obsluze terminálu nebude sejmutí RQ kódu provedeno.
Předáním platebního dokladu vygenerovaných internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777 s RQ kódem obsluze terminálu Uživatel zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto podmínkách.
Úhrada prostřednictvím údajů vygenerovaných internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777
Údaje pro platbu zákazník získá prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777.
Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o platbě.
b) nákupem TAXI Kreditů od Poskytovatele (resp. prostřednictvím jeho obchodního zástupce apod.) po zaplacení příslušné faktury vystavené Poskytovatelem (týká se zejména Uživatelů, kteří jsou klienty Poskytovatele);
c) jako dobrovolný dárek od Poskytovatele, zejména za využití služeb TAXI PRAHA 777, a to dle podmínek stanovených Poskytovatelem, které si Poskytovatel opravňuje kdykoli jednostranně měnit, zejména za podmínek jednotlivých marketingových akcí. přičemž Poskytovatel si dále vyhrazuje právo jakoukoli marketingovou akci ukončit.

3.2 Vzhledem k tomu, že osoba Uživatele pořizující TAXI Kreditů může být odlišná od osoby Uživatele TAXI PRAHA 777, dochází v případech uvedených v čl. 3.1., písm. a) a b) k připsání TAXI Kreditů na uživatelský učet Uživatele TAXI PRAHA 777 automaticky (tj. bezprostředně po uhrazení hodnoty TAXI Kreditů.

3.3 TAXI Kredity lze využít pouze po předem stanovenou časově omezenou dobu (6 měsíců ode dne koupě, nebude-li uvedeno v konkrétním případě jinak). Doba platnosti nabitých TAXI Kreditů bude zobrazena v uživatelském účtu Uživatele TAXI PRAHA 777 a počíná běžet dnem koupě. Pokud Uživatel TAXI PRAHA 777 nevyužije TAXI Kredity ve stanovené době, propadají takové TAXI Kredity a odečtou se z jeho uživatelského účtu bez nároku na jakoukoli náhradu.

3.4 Platnost již stávajících TAXI Kreditů na uživatelském účtu nelze prodlužovat, vyjma dobitím nových TAXI Kreditů na uživatelský účet. V případě dobití TAXI Kreditů se automaticky prodlužuje platnost stávajících TAXI Kreditů na uživatelském účtu daného Uživatele TAXI PRAHA 777, a to na takovou dobu platnosti, která je z daných dob platnosti ta nejzazší.

3.7 TAXI Kredity, nelze nikdy převádět na peníze či vyměnit za jakoukoli jinou protihodnotu, než stanovují tyto Podmínky. TAXI Kredity je možné převádět mezi jednotlivými uživatelskými účty Uživatelů TAXI PRAHA 777.

3.8 Užití TAXI Kreditů, se řídí těmito Podmínkami a případně dalšími podmínkami, omezením a/nebo pravidly zveřejněnými na Portálu či Webových stránkách TAXI PRAHA 777. Uživatel může užít TAXI Kredity pouze prostřednictvím aplikaci TAXI PRAHA 777 a jeho služeb. TAXI Kredity není možné využít k úhradě zboží a/nebo služeb a/nebo k získání slevy u třetích osob.

3.9 Poskytovatel poskytuje Uživateli TAXI PRAHA 777 přehled o TAXI Kreditech v rámci jeho uživatelského účtu přístupném v TAXI PRAHA 777. Případné reklamace je Uživatel TAXI PRAHA 777 povinen provést bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí jakékoliv nesrovnalosti, a předložit příslušné důkazní materiály.Článek 4 Ostatní práva a povinnosti Uživatele


4.1 Uživatel je oprávněn využívat Portál a TAXI PRAHA 777 pouze v souladu s těmito Podmínkami, VOP a příslušnými právními předpisy.

4.2 Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu, či jiným způsobem uvedeným na Webových stránkách TAXI PRAHA 777.

4.3 Uživatel není oprávněn při využívání služeb Portálu či TAXI PRAHA 777 jakýmkoliv způsobem zasahovat do informačního systému a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Poskytovatele nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly systém Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost informačního systému nebo Portálu, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.

4.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám uživatelské jméno a heslo, ani jakýkoli jiný přístup do svého uživatelského účtu v TAXI PRAHA 777 či na Portálu. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje

4.5 Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím informačního systému TAXI PRAHA 777, resp. Portálu, informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele.

4.6 Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace Podmínek a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto Podmínek.

4.7 Uživatel je povinen dodržovat při užívání služeb Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Podmínky pro nákup a užití TAXI Kreditů. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.Článek 5 Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele


5.1 Poskytovatel má právo suspendovat služby poskytované na Portálu (zejm. tedy blokovat uživatelský účet nebo omezit rozsah poskytování služeb co do jejich kvantity nebo kvality) při jakémkoli porušení podmínek stanovených Podmínkami nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Portálu či jeho služeb, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.

5.2 V případě hrubého porušení těchto Podmínek nebo smluvního vztahu založeného na základě těchto Podmínek /tj. smluvního vztahu z užití TAXI Kreditů/ nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit uživatelský účet a finanční prostředky z TAXI Kreditu použít na náhradu škody a újmy takto způsobené včetně uvedení v předešlý stav.

5.3 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb Portálu nebo funkčnost Portálu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu, TAXI PRAHA 777 či informačního systému Poskytovatele nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

5.4 Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k uživatelským účtům Uživatelů z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb. Takto změněné přístupové kódy Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu

5.5 Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení služby Portálu či Portálu samotnéhoČlánek 6 Odpovědnost za škodu a náhrada škody


6.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (NOZ).

6.2 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.

6.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za neautorizované využití TAXI Kreditů zejm. v případech, kdy k takovému využití dojde z důvodu nedostatečného zabezpečení přístupových údajů Uživatelem a kdy k takové situaci nedojde v příčinné souvislosti s jednáním Poskytovatele.

6.4 Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

6.5 Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálu, zejména takového, který není v souladu s těmito Podmínkami či platnými právními předpisy, ani za škody a újmu takto vzniklou.

6.6 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu, TAXI PRAHA 777 ani výpadky na straně Provozovatelů.

6.7 Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje, resp. za pomoci kterých nabíjí TAXI Kredit. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Používání platebních metod či způsobů plateb k úhradě Voucheru se řídí podmínkami provozovatelů těchto způsobů plateb a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

6.8 Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami.

6.9 V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do výše hodnoty plateby, které Uživatel poskytl prostřednictvím PortáluČlánek 7 Řešení sporů a rozhodné právo


7.1 Vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí českým právem.

7.2 Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě sporu s Poskytovatelem je Uživatel, který je spotřebitelem oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

7.3 Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud, s výjimkou uvedenou v čl. 7.4. níže.

7.4 Není-li Uživatel spotřebitelem, pak všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího souduČlánek 8 Změny Podmínek


8.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a doplňovat Podmínky. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti Uživatele vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli zveřejněním nové verze Podmínek na Portálu, příp. také e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při nákupu Voucheru (resp. vedenou v databázi Poskytovatele či v uživatelském účtu Uživatele).

8.2 Uživatel projeví souhlas s novým zněním Podmínek způsoby uvedenými v čl. 2.2. Podmínek.Článek 9 Závěrečná ustanovení


9.1 Ujednání těchto Podmínek mají přednost před ujednáním VOP, pokud se týče TAXI Kreditů, jejich pořízení a užití. Pokud by však jakékoli ujednání v Podmínkách bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání v těchto Podmínkách.

9.2 Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto Podmínek, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto Podmínek namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.

9.3 Aktuálně platné znění Podmínek je přístupné na Portálu, prostřednictvím kterého lze do Podmínek kdykoliv nahlížet.

9.4 Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.

9.5 Ukončením trvání smluvního vztahu založeného dle těchto Podmínek nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele

9.6 Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek ukážou jako neplatná, nebude to mít vliv na platnost Podmínek jako celku nebo platnost smluvních vztahů z nich vyplývajících. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

9.7 Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Poskytovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze pro určité země, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze Podmínek.

9.8 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.12.2021.